Hakkımızda

Derneğimizin resmiyetteki ismi Deutsch-Türkisch und Internationale Kultur- und Familienverein’dır ve 1995 yılında kurulmuştur. 2013 yılına kadar Camimiz Albstr. 52/2 adresinde hizmet vermiştir. 2014 yılından itibaren Reutlingen şehir merkezinde Merkez Camii Reutlingen olarak hizmet vermekteyiz.

Merkez Caminiz kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslami bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar. Camimiz, toplumsal ve kültürel alanlarda mensuplarını temsil eder, Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunması için gereken çalışmaları yapar. Kur’an ve sünnet, Teşkilatımızın İslam anlayışında belirleyici olan temel kaynaklardır. İslam, toplumsal ve ferdî yaşam anlamında, etkinliği cami kapısında bitmeyen, müminlere hayatlarının her alanında ahlaki değerler ile kişisel ve toplumsal sorumluluklar yükleyen bir dindir. İslam dininin yaşanmasını, belirli bir bölgesel ya da kültürel geleneğin üstünde görerek, Kur’an ölçüleri ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine uygun olarak yaşanması şeklinde algılayan Merkez Camimiz, edille-i şer’iyyeye (Kur’an, sünnet, icma ve kıyas) dayanan dinî uygulamalardaki farklılıkları ise, dinî ve toplumsal hayat için bir zenginlik olarak görür. Cami üyeleri, anavatanları ile olan ilişkilerini canlı tutmanın önemini yadsımaksızın kendilerini, birlikte yaşamakta oldukları toplumların temel bir unsuru olarak kabul ederler. Camimiz bu sorumluluğun bilinci ile, bünyesinde faaliyet gösterdiği toplumların huzur ve refahı konusunda kendisini görevli addetmektedir. Merkez Camimiz, aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak, ümmetin karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da bir vazife telakki eder.

Merkez Camii Reutlingen, tüm insanlığa karşı sorumluluğun idraki ile, mazlum ve mağdurların yanında yer alır ve her türlü zulme karşı çıkarak, insanlar arasında iyilik ve dayanışma gibi temel insani faziletlerin gelişmesini teşvik eder. İnsanların karşılaştığı ekonomik, siyasal ve sosyal problemlere karşı çözüm arayışlarının içinde yer alır ve bu problemlerin çözümü için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli fikir teatisinde bulunur.“İyilik ve takvada yarışın.”, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” ve “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.” nebevi düsturlarından hareketle kuruluşumuz, toplumsal ilişkilerde ihtilafların değil, ortak yönlerin esas alınmasını temenni eder. İslam dininde ferdî olarak yerine getirilebilen yükümlülükler olduğu gibi, bazı ibadetler ise ancak cemaat hâlinde ifa edilebilir.

Buna paralel olarak, yoksul ve mağdurların korunması, haksızlıklara karşı mücadele, iyiliğin yaygınlaştırılıp kötülüklerin engellenmesi ve her türlü toplumsal ilişkinin adalet esasına göre yürütülebilmesi, ortak bir çabayı, dolayısıyla cemaatleşmeyi gerekli kılar.

 

Merkez Camii Reutlingen
Yönetim Kurulu

Pin It on Pinterest